Sơ đồ tổ chức

Du lịch Cù Lao Chàm

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

1. PHÒNG KẾ TOÁN-HÀNH CHÍNH

Bà Nguyễn Thị Bão Tuyết

DĐ: 0777475498

E-mail: account1-dept@chauhoa.com

 

2. PHÒNG KINH DOANH

Ông Trần Đỗ Thiện

DĐ: 0905535797

E-mail: thientd@chauhoa.com

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (QA)

Bà Lê Thị Linh Giang

DĐ: 0905455359

E-mail: qa@chauhoa.com

 

4. NHÀ MÁY MAY CHÂU HÒA-FOLK

Ông Trần Đỗ Nghĩa

DĐ: 0903507399

E-mail: nghiatd@chauhoa.com

 

5. NHÀ MÁY MAY CHÂU HÒA-ĐẠI LỘC

Ông Trần Đỗ Thiện

DĐ: 0905535797

E-mail: thientd@chauhoa.com

 

6. Phòng Kỹ thuật & CBSX

Ông Đoàn Đức Trúc

DĐ: 0905625726

E-mail: phongkythuat1@chauhoa.com

Tuyển dụng

Thư viện hình ảnh